This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Новини - 2010/11

обратно


12.01.2012
IN MEMORIAM

Again sad news - my mother's beloved boy BG* Junior Bijou has passed away at the age of 14 of limphosarcoma... We grief a lot about his loss!!! Rest In Peace, Junny!:( Condolences to my mother Vesselina and Sasho!!!

Отново тъжни новини - обичаното момче на майка ми BG* Junior Bijou почина на 14 годишна възраст от лимфосаркома... Скърбим силно за загубата му!!! Почивай в Мир, Джуни!:( Съболезнования на майка ми Веселина и на Сашо!!!


21.11.2011

Here are the results of our participation in the Autumn Shows in Bucharest and Sofia:

In Bucharest, BG*Bijou Becky Truened became GIC - SUPER! And also BG* Casanova Norsk Bijou became IC!:) We got 2 new FIFe Champions - CH BG* Izida Shine Norsk Bijou and CH BG* Rossitsa's Avrora!:) IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou, IC BG* Rossitsa's Atlas and IC NL* Vogts Villa's Carlotta got their next CAGCIBs!:) Congratulations also to Rusalina, Bistra and Elka!:)

Also, the white boy BG* Junior Ramzes Norsk Bijou - aka Valentino got his first 2 CAP! Congratulations to his new owners Kevin and Viorel!:)

From our young generation Litter K made its debut with 2 x NOM! Our boy BG* Keizer Kaloyan Norsk Bijou got second place both days in a strong comptition with a local boy, but our red tabby girl BG* Kamelia Carra Mia Norsk Bijou became BIV both days in competition with her aunt Izzy and granny Becky! Congratulations to her new owner Mugur and his family!:)

 

In Sofia, GIC & IP NL* Hedda fra Walaskjalf, DSM became BIS the first day, SUPER /and Best Veteran both days/!:) GIC BG* Bijou-Becky Truened got her next CACS and became BIV thе first day!:) EC Bergansius Rameses, JW got 2 Prizes of Honour (PH). Also, IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou, IC BG* Rossitsa's Atlas and IC NL* Vogts Villa's Carlotta got their next CAGCIBs towards their next title!:) Congratulations also to Rusalina, Bistra and Elka!:)

We have 2 new FIFe IC - IC BG* Rossitsa's Avrora and IC BG* Izida Shine Norsk Bijou, who got BIV the second day!!! Also, the lovely young white girl BG* Jennifer Lo Norsk Bijou became a FIFe CH! Congratulations also to Miryana!:) BG* Keizer Kaloyan Norsk Bijou got second place both days like in Bucharest.

 

Ето резултатите от нашето участие в Есенните изложби в Букурещ и София:

В Букурещ, BG*Bijou Becky Truened стана GIC - СУПЕР! И BG* Casanova Norsk Bijou стана IC!:) Също така имаме два нови Шампиона на FIFe - CH BG* Izida Shine Norsk Bijou и CH BG* Rossitsa's Avrora!:) IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou, IC BG* Rossitsa's Atlas и IC NL* Vogts Villa's Carlotta получиха техните следващи сертификати CAGCIB!:) Поздравления и за Русалина, Бистра и Елка!:)

Също, бялото момче BG* Junior Ramzes Norsk Bijou - aka Valentino получи своите първи 2 CAP! Поздравления зе неговите нови собственици Кевин и Виорел!:)

Младото ни поколение от Котило "K" направи своя дебют с 2 x NOM! Нашето момче BG* Keizer Kaloyan Norsk Bijou зае второ място в състезание с местно коте, но нашето червено таби момиче BG* Kamelia Carra Mia Norsk Bijou стана BIV и двата дни в съревнование с "леля" Izzy and "баба" Becky! Поздравления за нейния нов собственик Мугур и неговото семейство!:)

 

В София, GIC & IP NL* Hedda fra Walaskjalf, DSM стана BIS през първия ден, СУПЕР /и Best Veteran и двата дни/!:) GIC BG* Bijou-Becky Truened получи нейните 2 CACSи стана BIV през първия ден!:) EC Bergansius Rameses, JW получи 2 почетни награди (PH). Също така, IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou, IC BG* Rossitsa's Atlas и IC NL* Vogts Villa's Carlotta получиха своите сертификати CAGCIB, приближаващи ги към следващата им титла!:) Поздравления и заРусалина, Бистра и Елка!:)

Имаме два нови Международни шампиона на FIFe - IC BG* Rossitsa's Avrora и IC BG* Izida Shine Norsk Bijou, която спечели BIV през втория ден!!! Също, прекрасното младо бяло момиче BG* Jennifer Lo Norsk Bijou стана Шампион на FIFe (CH)! Поздравления Миряна!:) BG* Keizer Kaloyan Norsk Bijou отново взе второ място и двата дена, както в Букурещ.


20.11.2011

In the Annual NFFe Competition "Cat of the Year 2010" we got the following results, that make us very proud! Congratulations also to Rusalina Mancheva, Bistra Dilanova and Viktoria Orel!!!:)
В Годишния Конкурс на НФФе "Котка на годината 2010" получихме следните резултати, които ни правят много горди! Поздравления и за Русалина Манчева, Бистра Диланова и Виктория Орел!!!:)

Among all / Сред всички:
Best Veteran - GIC&IP NL* Hedda fra Walaskjalf, DSM
Best Litter - Liier/Котило 'I' Norsk Bijou
Best House Cat - BG* Misho, DSM

Cattegory / Категория II:
Best Female - 3-rd place - IC BG* Bijou-Becky Truened
Best Female Neuter - 1-st place - GIC&IP NL* Hedda fra Walaskjalf, DSM
Best Kitten - 2-nd place BG* - Izida Shine Norsk Bijou
Best Kitten - 3-rd place BG* - Isidora Evelinne Norsk Bijou


15.11.2011
IN MEMORIAM

This year sad news came again - our beloved young girl BG* Kamelia Carra Mia Norsk Bijou has passed away after an accident with a dog... We grief deeply about her loss!!! Rest In Peace!:( Our condolences, Mugur!

Тази година отново дойдоха тъжни новини - обичаното ни малко момиче BG* Kamelia Carra Mia Norsk Bijou почина след инцидент от среща с куче... Дълбоко скърбим за загубата й!!! Почивай в Мир!:( Нашите съболезнования, Мугур!


07.09.2011

It is with a great pleasure to announce the registration of the fifth NFO-cattery in Bulgaria - Bistra's Forest Cattery for Mrs. Bistra Dilanova, Sofia!!! Congratulations, Bistra and lots of success from now on!!!:-)

С голямо удоволствие обявяваме регистрацията на петия развъдник за норвежки горски котки в България - Развъдник "Bistra's Forest" на името на г-жа Бистра Диланова, София!!! Честито, Бистра и много успехи занапред!!!:-)


11.07.2011

We are very happy with the excellent start of the show career of our girl in Ukraine BG* Isidora Evelinne Norsk Bijou!!! On her first show weekend (4-5 June 2011) in Mariupol, Ukraine, under the WCF system she got both days CACs and Best Opposite Sex, which is a really very promissing start that makes us very happy!!! Good job, Viktoria!

On her next show on 29 June 2011 in Berdjansk, Uraine she continued her great success becoming WCF Champion and achieving as a final result Best of Best!!! What a GREAT success!!! And thus she won a jubilee silver coin from the Ukrainian National Bank, as well as a DVD for her owner!:) Congratulations Vika, we are SO PROUD!!!:) Isidora also got her first CACIBs at the shows on 9-10 July 2011 in Mariupol again! Now she needs to prove her qualities abroad!;)

We wish Dori a great show and breeding career in the future too and also GOOD LUCK!!! Go, go girl!!!

 

Много сме щастливи с отличния старт на изложбената кариера на нашето момиче в Украйна BG* Isidora Evelinne Norsk Bijou!!! През първия й изложбен уикенд (4-5 юни 2011) в гр. Мариупол, Украйна, по системата на WCF тя получи и двата дена първите си сертификати CAC, както и достигна Best Opposite Sex, което е наистина много обещаващо начало и ни прави много щастливи!!! Добра работа, Виктория!

На следващата й изложба на 29 юни 2011 г. в Бердянск, Украйна тя продължи големите си успехи като стана Шампион на WCF и като краен резултат постигна неимоверното приднание като Best of Best - най-добра котка на изложбата!!! О, какъв ОГРОМЕН успех!!! И така тя спечели също юбилейна сребърна монета от Националната банка на Украйна, както и DVD за стопанката си!:) Поздравления, Вика, ние сме толкова ГОРДИ!!!:) Isidora също така получи и първите си сертификати CACIB на изложбите на 9-10 юли 2011 отново в Мариупол! Сега тя се нуждае да докаже качествата си и в чужбина!;)

Пожелаваме на Дори страхотна изложбена и развъдна кариера и за в бъдеще и й желам НА ДОБЪР ЧАС!!! Давай, момиче!!!


04.05.2011

Here are the results of our participation in the April Spring Shows in Bucharest and Sofia:

In Bucharest, we got 2 new FIFe International Champions - IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou and IC BG* Rossitsa's Atlas!:) Also, our young generation made their debut at international shows abroad - our red girl BG* Izida Shine Norsk Bijou got her first 2 CAC and the white boy BG* Junior Ramzes Norsk Bijou was almost nominated.

In Sofia, IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou & IC BG* Rossitsa's Atlas got their further CAGCIBs towards their next title. It was also the debut of the lovely young white girl BG* Jennifer Lo Norsk Bijou who got her first CACs!!! EC Bergansius Rameses, JW got 2 Prizes of Honour (PH). Congratulations also to Russalina, Bistra and Miryana!!!:)

 

Ето резултатите от нашето участие в Пролетните изложби през м. април 2011 - в Букурещ и София:

В Букурещ, се сдобихме с 2 нови Международни шампиона - IC на ФИФе - IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou и IC BG* Rossitsa's Atlas!:) Също така, младото ни поколение направи своя дебют на международни изложби в чужбина - червеното ни момиче BG* Izida Shine Norsk Bijou получи първите си сертификати CAC, а бялото ни момче BG* Junior Ramzes Norsk Bijou за малко да бъде номиниран.

В София, IC BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou & IC BG* Rossitsa's Atlas получиха техните следващи сертификати CAGCIB към следващата титла. Това беше и дебюта на прекрасната млада бяла девойка BG* Jennifer Lo Norsk Bijou, която също получи първите си сертификати CAC!!! Поздравления и за Русалина, Бистра и Миряна!!!:)


02.05.2011
IN MEMORIAM

This year we have again sad news - our beloved boy IC BG* Diamond Shine Norsk Bijou has died after intoxication due to blockage of passing urine, which we fought for a week after immediate unblocking... We grief deeply about his loss!!! Rest In Peace!!!:(((

Тази година отново имаме тъжни новини - обичаното ни момче IC BG* Diamond Shine Norsk Bijou почина от интоксикация вследствие на запушване на пикочопроводите, с което се борихме около седмица след незабавното отпушване... Дълбоко скърбим за загубата му!!! Почивай в Мир!!!:(((


21.11.2010

At our regular Autumn Shows in Sofia we were participating, as usual, with our "Granny" GIC & IP Hedda fra Walaskjalf, DSM, who got her next CAGPIBs and was best veteran both days and IC* Bijou-Becky Truened, who get her next CAGCIBS!:) Our Litter I was nominated both days! Out of them BG* Izida Shine Norsk Bijou got Best in Variety (BIV) both days against her father and grand-mother, was nomitated and became Best in Show (BIS) the second day. And her sister BG* Isidora Evelinne Norsk Bijou was nominated both days.

About our males - CH BG* Diamond Shine Norsk Bijou & CH BG* Rossitsa's Atlas - got their next CACIBs! Also, the very much loved by everyone EC Bergansius Rameses, JW got 2 Prizes of Honour (PH) and was nominated!:)

 

На нашите регулярни есенни изложби в София, както обикновено, участвахме с нашата "баба Хеда" GIC & IP Hedda fra Walaskjalf, DSM, която получи следващите си сертификати CAGPIB и бе най-добър ветеран и двата дена!:) Нашето Котило І бе номинирано и двата дни! От него BG* Izida Shine Nork Bijou бе предпочетена за Best in Variety (BIV) пред баща си и баба си, бе номинирана и стана Best in Show (BIS) втория ден. А сестра й BG* Isidora Evelinne Norsk Bijou бе номинирана и двата дена.

Относно нашите мъжки - CH BG* Diamond Shine Norsk Bijou & CH BG* Rossitsa's Atlas - получиха следващите си сертификати CACIB! А многообичаният от всички EC Bergansius Rameses, JW получи 2 Почетни награди (PH) и беше номиниран!:)


15-18.06.2010

We are VERY HAPPY to announce our 2 litters: Litter 'I' and Litter 'J'!!!

Our "Female" Litter I came to life! Mome Evelinne gave birth to 4 female kittens from Daddy Diamond on 15-th of June 2010!:) This litter is third generation Norsk Bijou and we enjoy it so much!!!:-)

Our Litter J is here - our first litter with SEVEN kittens!!! Mome Frida gave birth to 5 female kittens and 2 males from Daddy Rameses on 18-th of June 2010!:) This litter is also third generation Norsk Bijou, lives at the family of Kristina Belcheva and her son Denis togther with Frida, who is under co-ownership with us!!!:-)

 

Ние сме МНОГО ЩАСТЛИВИ да обявим нашите две котила: Котило 'I' и Котило 'J'!!!

Нашето "Женско" Котило I се появи на белия свят! Мама Евелин роди 4 женски котета от Татко Даймънд на 15 юни 2010 г.!:) Това котило е трето поколение Norsk Bijou и ние много му се радваме!!!:-)

Нашето Котило J е вече тук - тове е първото ни котило от СЕДЕМ котета !!! Мама Frida даде живот на 5 женски и 2 мъжки котета от Татко Rameses - на 18 юни 2010 г.!:) Това котило също е трето поколение Norsk Bijou, живее със семейството на Кристина Белчева и сина й Денис заедно с Фрида, която е при условията на съсобственост с нас!!!:-)


31.03.2010

For the first time in the history of FIFe in Bulgaria our regular Spring Shows were moved to be conducted in the town of Plovdiv! Our "Granny" GIC & IP Hedda fra Walaskjalf, DSM got her next CAGPIB and was best veteran both days!

This year, we are proud to announce that in the Annual Competition of NFFe "Cat of the Year 2009" Hedda won the prize NFFe's Best Female Neuter overall for 2009!!!

Our girls IC BG*Bijou Becky Truened and IC NL*Vogts Villa's Carlotta got their next CAGCIBs. CH BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou got her CACIBs from Bulgaria. Some of our cats had to participate "out of competition", because they need certificates from abroad. BG* Christ's Glory Norsk Bijou got her ex. in order to have the right to have kittens in the future!:)

About our males - we got a new Champion - CH BG* Rossitsa's Atlas. Congratulations to Bistra! Some were also "out of competition" and Rammy got his PHs.:)

We are very happy to congratulate Rossitsa Cattery for the first ever in Bulgaria title of Distinguished Show Merit (DSM) - House Cat won by their beloved veteran show house cat - BG* Misho!!! Congratulations, Rusalina!!!

 

За първи път в историята на FIFe в България бяха преместени за провеждане в Пловдив! Нашата "Баба" GIC & IP Hedda fra Walaskjalf, DSM получи следващ CAGPIB и стана най-добър ветеран и двата дни!

Тази година сме много горди да споделим радостта си, че в Годишния конкурс на НФФе "Котка на годината 2009" Hedda спечели титлата Най-добър женски кастрат за 2009 г. на НФФе от всички породи!!!

Нашите женски IC BG*Bijou Becky Truened и IC NL*Vogts Villa's Carlotta получиха техните следващи сетрификати CAGCIB. CH BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou получи нейните сертификати CACIB от България. Някои от котките ни трябваше да участват "извън конкурса", тъй като вече са им необходими сертификати от чужбина. BG* Christ's Glory Norsk Bijou получи нейната оценка ex., с което получи разплодната си способност!:)

Относно нашите мъжки - имаме вече нов Шампион - CH BG* Rossitsa's Atlas. Поздравления за Бистра! Други също бяха "извън конкурса", а Rammy получи неговите почетни оценки PH.:)

Щастливи сме да поздравим Развъдник "Rossitsa" за постигането на първата за България титла Distinguished Show Merit (DSM) - Домашна котка, спечелена от техния любим ветеран в клас "Домашна котка" - BG* Misho!!! Поздравления, Русалина!!!


За повече отминали новини моля проверете тук!